Yükleniyor...

Spor Okulları olarak kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla 07.04.2019 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami özen göstermekteyiz. İşbu aydınlatma metni ile kanunun 10. Maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğümüz gereği veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi yasaya uygun olarak işlediğimiz konusunda bilgilendirmemizi paylaşıyoruz.

Şirketimiz yasal zorunluluklar ile hızlı ve etkili hizmet anlayışı sebebiyle kişisel veri kategorisinde bulunan aşağıdaki bilgilerinizi gizlilik ve ticari etik kuralları çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ışığında işlenmektedir. 

 1. TC Kimlik Numarası
 2. Ad-Soyad Bilgisi
 3. Telefon Numarası ve Adres Bilgileri
 4. Şirket ana faaliyet alanı gereğince teslim alınan – teslim edilen mala ilişkin ortaya çıkabilecek her türlü kişisel veri
 5. Fiziki Mekan Güvenliği amacıyla ses ve görüntü kaydı
 6. Müşterinin Finansal Bilgileri

Veri Sahiplerine ait kişisel veriler şirketimiz tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmektedir. Şirketimizce işlenen ve saklanan verilere yalnızca gizlilik sözleşmesi ile bağlı olan çalışanlarımız yetki matrisi çerçevesinde erişim sağlayabilir. Kişisel verileriniz verilen hizmet gereğince yasal zorunluluk arz eden kurumlar dışında hiçbir kurum ve kuruluşa, yurtdışına ya da şahsa aktarılmamaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı şirketimiz bünyesinde ana hizmet konumuz çerçevesinde müşterilerimize daha etkili çözümler üretmek amacının dışında kullanılmamaktadır. 

Kişisel verileriniz şirketimizin faaliyet alanında bulunan hizmetleri karşılamak amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. Spor Okulları yasal zorunluluklar, gerçek bir ihtiyaç ve gerçek bir amaç olmadığı sürece kişisel verilerinizi işlemez, saklamaz ya da paylaşmaz. İnternet sitemiz üzerinden ya da bizzat Spor Okulları aracılığıyla yapılan tüm işlemlerde sözleşmelerin ifası, daha hızlı ve etkili hizmet sunmak, gelecekte kurulacak ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamak, sözleşme sonrası süreçte hizmet sunabilmek, finansal faaliyetlerin takip ve icrası, veri güvenliği faaliyetleri ve geliştirilmesi, marka yönetim ve geliştirme faaliyetlerine yönelik katkı sağlanması, şirket güvenliği, Spor Okulları ’nın sunduğu hizmetlerin tamamında en yüksek faydanın elde edilmesini sağlamak, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve çözüme ulaştırılması, bayi, tedarikçi gibi ticari ilişki içinde bulunulanlarla planlanan faaliyetlerin etkinliği, üretim, iletişim ve lojistik planlamaları, kurumsal iş geliştirme ve kurum ve kuruluşlarla yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi paylaşımları sebebiyle yukarıda sıralanan kişisel verileriniz Spor Okulları tarafından KVKK 5. madddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak veya açık rızanızın varlığına dayanılarak, KVKK 4. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak; sizin hukuki, kişisel ve ticari güvenliğinizi sağlamayı hedefleyerek otomatik olan ve olmayan yöntemlerle fiziki ve elektronik ortamda işlenmektedir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “İlgili Kişinin Hakları” başlığı altındaki 11. madde gereğince 

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi belirten bilgileriniz ve ıslak imzanız ile beraber kendi hazırladığınız bir dilekçe ya da şirketimizden temin edebileceğiniz form ile bizzat şirketimize başvurabilir, [email protected] elektronik posta adresimize taranmış bir örneğini yollayabilirsiniz. Yaptığınız başvuruya Spor Okulları tarafından en hızlı şekilde yazılı olarak cevaplandırılacak olmasıyla beraber en geç yasal süre olan 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilecektir. Açıklamaların yetersiz ya da eksik olması gibi hususlar için şirketimiz iletilmiş olan bilgiler çerçevesinde veri sahibi ile iletişime geçilecektir. Yapacağınız başvurular Spor Okulları tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti alma hakkı saklıdır...

Yukarı